× صفحه اصلی رویداد‌ها درباره خانا همراهی‌های ما وبلاگ اندیشکده‌ها

اندیشکده جریان

اندیشکده جریان، جریانی است نواندیش از جوانانی که باور به تحول در حوزه سیاست‌ورزی جهانی دارند. جمعی از جوانان تحصیل کرده در رشته‌های علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ارتباطات و اقتصاد و باورمند به اصول اخلاقی شریعت رهایی بخش حضرت دوست گرد هم آمده‌اند تا با انگیزه‌های غیر انتفاعی و غیر جناحی جهت بهبود اوضاع حیات جمعی بشر به تشریک مساعی پرداخته و با رویکردی دانش بنیان، مسئله محور، زمینه‌نگر و آزاداندیشانه امکان ایجاد یک هویت جمعی فضیلت خواهانه و معطوف به بازاندیشی در سیاست‌های جهانی را فراهم آورند.

ماموریت‌ها: 

گروه‌ها:

نام گروه محورها و موضوعات
اقتصاد بین‌الملل بررسی تحولات ژئواکونومیک
برند ملی ترمیم و بهبود تصویر جمهوری اسلامی
حل مسائل مناطق پانزده گانه شناسایی مسائل و چالش‌های جمهوری اسلامی ایران با کشورهای هدف

حوزه‌های فعالیت:

پژوهش‌ها:

رویدادهای اندیشکده جریان در خانه‌ اندیشه‌ورزان: