× صفحه اصلی رویداد‌ها درباره خانا همراهی‌های ما وبلاگ اندیشکده‌ها

اندیشکده دیپلماسی اقتصادی

دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی یک نهاد علمی- مشورتی می‌باشد که در زنجیره تولید علم و پیاده‌سازی پاسخ‌ها به مسائل نظام اسلامی با تمرکز بر روابط اقتصادی خارجی فعالیت نموده و اقدامات پشتیبانی کننده و دارای هم‌افزایی و ارزش‌آفرینی را انجام می‌دهد. در این راستا با انجام اقدامات بهینه و رعایت اصول و چارچوب حاکم بر دانشگاه امام صادق علیه السلام به دنبال کمک به توسعه علمی و پژوهش‌های کاربردی در سیاست‌گذاری کلان اقتصاد سیاسی بین‌الملل از طریق فرآیندی تحقیقاتی و اجرایی می‌باشد.

ماموریت‌ها: 

گروه‌ها:

نام گروه محورها و موضوعات
انتقال فناوری اشراف حداکثری بر نیازهای واقعی و موثر ج.ا.ایران در حوزه فناوری؛ پایش ظرفیت‌ها و فرصت‌های فناورانه موجود و قابل دسترس در صحنه بین‌المللی به تفکیک موضوع تخصصی و بازیگران نظام سیاسی بین‌الملل؛ آمایش نیازها و ظرفیت‌های بازارهای هدف جهت انتقال فناوری‌های بومی سازی شده با تاکید بر کشورهای همسایه و اسلامی؛ تعریف و طراحی پروژه‌های  شناسایی و عملیات بومی سازی  فناوری‌های مطابق با نیاز‌های واقعی و موثر ج.ا ایران
انرژی مطالعه محیط تعامل و ظرفیت‌های واقعی و  متصور برای ج.ا.ایران در صحنه اقتصاد بین‌الملل با توجه به جایگاه و سهم ج.ا.ایران از بازار و ذخایر انرژی جهان؛ طراحی پرونده‌های اختصاصی ناظر به هریک از بازیگران نظام سیاسی بین‌الملل در وابستگی و مراودات مستقیم و غیرمستقیم  انرژی پایه به صورت دو طرفه و چند جانبه با ج.ا.ایران؛ رصد، رونذگیری و پیش بینی ناظر بر مخاطرات و چالش‌های تابع از جایگاه و سهم جمهوری اسلامی از بازار و ذخایر انرژی جهان.
بازیابی بین‌الملل تحقیقات بازار (شناخت نیازها، خواسته‌ها و تقاضاهای جامعه مصرفی هدف) مبتنی بر اولویت منطقه‌ای و احصای داده‌های مربوط به بازارهای هدف؛ مطالعه امکانات تولید، مدل قیمت گذاری متناسب با محصول و بازار هدف، کیفیت معرفی محصول متناسب با بازار هدف و فرآیند توزیع محصول در کشور هدف؛ طراحی استراتژی ورود، ارزیابی و حفظ بازارهای صادراتی مطابق با خروجی مراحل پیشینی.
پول و بانک آسیب شناسی و تهیه نسخه پیشنهادی جهت اصلاحات داخلی و هماهنگی با ظرفیت‌های رسمی و غیر رسمی موجود در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی؛ اشراف حداکثری بر تکیه گاه‌های پولی و بانکی بازیگران نظام سیاسی بین‌الملل در جهت وارد نمودن چالش‌های خصمانه اقتصادی بر اقتصاد ج.ا.ایران؛ ریشه شناسی و رصد مستمر در ابعاد و نقاط اثر تکانه‌های مالی غیر خصمانه که به طور خارج از اختیار و فزاینده از سوی نظام ارتباطات پولی و بانکی، ورود آنها بر اقتصاد ج.ا.ایران واقع یا متصور است؛ طراحی سازوکار بازگشت درآمدهای ارزی حاصل از تجارت نفتی و غیرنفتی.
تحریم کشف و نقد ساختار تحریم‌های بالقوه و بالفعل که از سوی بازیگران نظام سیاسی بین‌الملل بر علیه جمهوری اسلامی ایران متصور یا واقع است؛ تحلیل الگوی رفتاری تحریم کنندگان در طراحی، وضع و اجرای فرآیند تحریم علیه بازیگران نظام سیاسی بین الملل؛ تحلیل الگوی رفتاری و تجربه تحریم شوندگان در مواجهه با فرآیند تحریم‌ از سوی دیگر بازیگران نظام سیاسی بین‌الملل؛ اشراف حداکثری بر ظرفیت‌ها و منافذی که چنانچه الگوهای تحریمی کشف شده از سوی بازیگران نظام سیاسی بین‌الملل عملیاتی شود، ج.ا.ایران در قلمرو روابط متقابل با هریک از این بازیگران از چه ظرفیت‌هایی در جهت حفظ تعادل اقتصادی خود و از چه منافذی جهت پاسخگویی تدافعی و گاهاً تهاجمی متناسب دارا است.
حقوق بین‌الملل و قوانین اساسی دقت در کلیات و جزئیات حقوق بین‌الملل اقتصادی که می‌تواند به عنوان تکیه گاه از سوی بازیگران نظام سیاسی بین‌الملل علیه ج.ا.ایران مورد بهره برداری خصمانه قرار بگیرد؛ بازشناسی تکیه‌گاه‌ها و منافذ موجود در حقوق و قوانین بین‌الملل جهت تثبیت حضور در گردش اقتصاد جهانی و  کاهش آسیب پذیری از عملیات خصمانه طرف‌های خارجی؛ نیازسنجی و طراحی سازوکارهای حقوقی جهت تسهیل حضور ج.ا.ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی در قوانین داخلی.
سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری آمایش نیازهای واقعی و تمییز نیازهای غیر واقعی از آن، در جهت ایجاد فضای امن برای سرمایه گذاری خارجی؛ اشراف حداکثری بر ظرفیت‌های موجود بالقوه و بالفعل که می‌تواند انگیزه سرمایه گذاری و یا حداکثری کردن سرمایه گذاری خارجی را برای نیازهای واقعی فراهم آورد؛ دقت در خلل‌های موجود زیرساختی و مدیریتی ضد انگیزشی درجهت سرمایه گذاری امن حداکثری؛ رصد دقیق بر منافذ نافی اصول قانون اساسی (خصوصاً اصل استقلال اقتصادی) و جاسوسی که بر سرمایه گذاری خارجی واقع و متصور است.
فرهنگ و تصویر ملی نیازسنجی و شناسایی بسترهای لازم در عرصه رسانه و ارتباطات جمعی بین‌الملل با رویکرد بازاریابی و بازرگانی؛پیشینه‌شناسی ارتباطات بین فرهنگی و تکیه بر عمق روابط و مشترکات فرهنگی در اولویت‌های تجاری و مالی؛ ظرفیت سنجی و طراحی زنجیره تبلیغ بین‌الملل و صدور انقلاب اسلامی در حاشیه و متن روابط اقتصادی خارجی؛ پیش بینی و برنامه‌ریزی‌های تجاری ناظر بر تعاملات میان فرهنگی ملت‌ها.
کشاورزی و منابع طبیعی پایش ظرفیت ها و چالش های کشت و دامپروری فراسرزمینی با اولویت همسایگان، اوراسیا و امریکای جنوبی؛ اشراف حداکثری بر ظرفیت‌های موجود در بازیگران نظام سیاسی بین‌الملل جهت توسعه روابط کشاورزی (از مراحل انتقال دانش تا تولید ‌و‌ بازاریابی)؛ مطالعه بازارهای هدف صادراتی به تفکیک بازیگران نظام سیاسی بین الملل و تدوین استراتژی تجاری محصولات زراعی و باغی؛ مطالعه و احصاء زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری جهت تجاری سازی محصولات و تولیدات کشاورزی.
کمک‌های بین‌المللی امکان سنجی و شناخت ملاحظات در ظرفیت ج.ا.ایران جهت جذب منابع و بهره مندی از کمک‌های بین‌المللی قانونی (اعم از وجوه مالی بلاعوض، کمک‌های تحقیقاتی و مشاوره‌ای، کمک‌های عمرانی، امداد بشردوستانه در حوادث طبیعی و …. توسط کشورها، سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها)؛ بررسی الگوهای موفق در بهره برداری از کمک‌های بین‌المللی جهت بومی سازی و شناخت آسیب‌ها و فرصت‌های آن؛ طراحی مدل اعطای کمک‌های بین‌المللی (کشور هدف، ابزار و حوزه موضوعی کمک‌ها) از سوی ج.ا.ایران با هدف ارتقای جایگاه و نفوذ بین‌المللی.
گردشگری پایش الگوهای توسعه در صنعت گردشگری مبتنی بر تجربیات کشورهای منتخب؛ اشراف حداکثری بر ظرفیت‌های موجود در بازیگران نظام سیاسی بین‌الملل جهت توسعه روابط گردشگری (زیارتی، تفریحی، سلامت) و شناخت الزامات لازم جهت به فعلیت رسانیدن ظرفیت‌های بالقوه و همچنین کارآمدی بیشتر در ظرفیت‌های بالفعل؛ آمایش ظرفیت‌های موجود داخلی جهت توسعه صنعت گردشگری (زیارتی، تفریحی، سلامت) و شناخت الزامات لازم بازدهی مناسب در ظرفیت‌های بالقوه و کارآمدی بیشتر در ظرفیت‌های بالفعل؛ دقت در چالش‌های سخت افزاری و نرم افزاری داخلی و بین‌المللی ناظر به هدف جذب حداکثری گردشگران مطابق با اسناد بالادستی.
لجستیک و حمل و نقل تجاری مطالعه تجربه کشورهای موفق در طراحی و اجرای لجستیک تجاری (حمل‌ونقل، انبارداری، یکپارچه‌سازی بارهای تجاری، امور گمرکی و تبادلات مرزی تا سیستم‌های توزیع بین‌المللی و درون کشوری)؛ طراحی مدل مطلوب از زیرساخت‌های لجستیکی، خدمات لجستیکی، امور و فرایندهای گمرکی، ترانزیت و صادرات مجدد، ردیابی/ ردگیری محموله‌های ارسالی و لجستیک بین‌الملل؛ دقت در مزیت‌ها، چالش‌ها و محدودیت‌ها، امکانات، الزامات و تجربه عملی کشور در طراحی نقشه لجستیک تجاری و پیاده سازی آن.
مهاجرت نیروی کار استخراج داده‌ها و مدل عرضه و تقاضای منابع انسانی در منطقه همسایگان در چشم انداز ده ساله؛ آینده پژوهی در روند ورود و خروج مهاجرین و تأثیر در بازار داخلی؛ آسیب‌شناسی، مطالعه ظرفیت ها، چالش ها، الزامات ورود نیروی کار خارجی به داخل کشور؛ امکان‌سنجی و مطالعه ظرفیت ها، چالش ها و الزامات صدور نیروی کار داخلی به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی.

 

حوزه‌های فعالیت:

سال تاسیس: ۱۳۹۵

پژوهش‌ها:

امنیت اقتصادی:

انتقال فناوری:

انرژی:

بازاریابی بین‌الملل:

پول و بانک:

تحریم:

سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری:

کشاورزی و منابع طبیعی:

کمک‌های بین‌الملل:

گردشگری:

لجستیک و حمل‌ونقل تجاری:

 

رویدادهای اندیشکده دیپلماسی اقتصادی در خانه‌ اندیشه‌ورزان: