× صفحه اصلی رویداد‌ها درباره خانا همراهی‌های ما وبلاگ اندیشکده‌ها

اندیشگاه تدبیر و توسعه شهری (مهاد)

«اﻧﺪﯾﺸﮕﺎه مهاد» ﺑﺎ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺧﻼء ﻣﯿﺎن «ﻧﻈﺮ» ﺗﺎ «ﻋﻤﻞ» ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﯾﺎﻓﺘﻪهای ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﯿﺎستگذاران و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮان دوﻟﺘﯽ، ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در همه ﺳﻄﻮح و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ همه ذی‌ﻧﻔﻌﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﻣﯽﮔﺬارد؛ و در همین ﺣﯿﻦ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان نهادی ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻﺪای ذیﻧﻔﻌﺎن ﮐﻠﯿﺪی ﺣﻮزه شهر، ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ.

ماموریت‌ها: 

 

حوزه‌های فعالیت: 

 

پژوهش‌ها:

رویدادهای اندیشکده مرصاد در خانه‌ اندیشه‌ورزان: