× صفحه اصلی رویداد‌ها درباره خانا همراهی‌های ما وبلاگ اندیشکده‌ها

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

مرکز بررسی‌‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری مسئول انجام مطالعات و پژوهش‌‌ها و ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای جامع مرتبط با استراتژی ملی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و سیاست خارجی، با رعایت سیاست‌های کلی نظام است. این مرکز به عنوان نهاد مشورتی شخص رئیس‌جمهور، و به منظور انجام مطالعات و پژوهش‌های سیاستی و ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای نهایی راجع به راهبردهای (استراتژی‌های) ملی؛ و مطالعه سیاست‌گذاری عمومی کشور با رعایت سیاست‌های کلی نظام، در ۱۰ حوزه: ۱. سیاست داخلی؛ ۲. سیاست زیرساختی؛ ۳. سیاست اجتماعی؛ ۴. سیاست فرهنگی؛ ۵. سیاست نظامی-امنیتی؛ ۶. سیاست حقوقی؛ ۷. سیاست محیط زیست؛ ۸. سیاست بهداشت و سلامت؛ ۹. سیاست علم، فناوری و نوآوری؛ و ۱۰. سیاست خارجی و روابط بین‌الملل، و با تأکید خاص بر مطالعات آینده‌پژوهی در هر یک از ۱۰ حوزه مذکور فعالیت می‌کند.

مرکز بررسی‌‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری مسئول انجام مطالعات و پژوهش‌‌ها و ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای جامع مرتبط با استراتژی ملی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و سیاست خارجی، با رعایت سیاست‌های کلی نظام است. این مرکز به عنوان نهاد مشورتی شخص رئیس‌جمهور، و به منظور انجام مطالعات و پژوهش‌های سیاستی و ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای نهایی راجع به راهبردهای (استراتژی‌های) ملی؛ و مطالعه سیاست‌گذاری عمومی کشور با رعایت سیاست‌های کلی نظام، در ۱۰ حوزه: ۱. سیاست داخلی؛ ۲. سیاست زیرساختی؛ ۳. سیاست اجتماعی؛ ۴. سیاست فرهنگی؛ ۵. سیاست نظامی-امنیتی؛ ۶. سیاست حقوقی؛ ۷. سیاست محیط زیست؛ ۸. سیاست بهداشت و سلامت؛ ۹. سیاست علم، فناوری و نوآوری؛ و ۱۰. سیاست خارجی و روابط بین‌الملل، و با تأکید خاص بر مطالعات آینده‌پژوهی در هر یک از ۱۰ حوزه مذکور فعالیت می‌کند.

ماموریت‌ها: 

گروه‌ها:

نام گروه محورها و موضوعات
سیاست اقتصادی سیاست‌های اقتصاد کلان- انرژی- صنعت و معدن- کشاورزی- مسکن- حمل و نقل و مخابرات- بازار مالی- خدمات
سیاست خارجی گفتمان سیاست خارجی- روابط خارجی- مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی- نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای- دیپلماسی عمومی
سیاست داخلی حقوق شهروندی و کرامت انسانی- انسان، جامعه و امنیت پایدار- تنوع فرهنگی هویتی و انسجام ملی- دولت الکترونیک- حکمرانی و مردم سالاری دینی- احزاب سیاسی
سیاست بهداشت و سلامت  حکمرانی سلامت- پشتیبانی- درمان- دارو و تجهیزات پزشکی- بهداشت و پیشگیری- آموزش
سیاست علم، فناوری و نوآوری آموزش- پژوهش- فناوری- نوآوری- موضوعات روز
سیاست اجتماعی و فرهنگی مشارکت اجتماعی- خانواده و جمعیت- عدالت اجتماعی و کیفیت زندگی- گروه‌های اجتماعی خاص- اخلاق و مسئولیت اجتماعی- فرهنگ- ورزش- آسیب‌های اجتماعی
سیاست محیط زیست آب- خاک- هوا- تنوع زیستی- بوم‌گردی- انرژی‌های نو- سمن‌های محیط زیستی- توسعه پایدار
عمومی

 

 

 

 

 

 

 

حوزه‌های فعالیت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری: