خیالِ سیاست‌نویسیِ سیاست گریزانه

مشاوره سیاستی در برابر سیاست بر برج عاجی نشسته که بیشتر از دانسته‌ها بر ندانسته‌ها استوار است. در زبان انگیسی از سه واژه‌ی policy،  politicsو polity برای اشاره به مواردی که در فارسی سیاست قلمداد می‎گردد استفاده می‌شود. polity برای نهادهای قانونی رسمی، politics برای روابط و مناسبات بازیگران سیاست و policy  برای قوانین و […]