× صفحه اصلی رویداد‌ها درباره خانا همراهی‌های ما وبلاگ اندیشکده‌ها

بهاره آروین | اندیشکده ها به مثابه ی مترجم!

از دانشگاه و حوزه ی تولید دانش، به طور مستقیم برای رسیدن به راهبردهای موثر حل مسأله نمی‌توان استفاده کرد.

معمولا دانشگاه و دغدغه‌های موجود در آن، پیچیدگی‌های حوزه‌ی واقعیت و راهبردهای حل مسأله را ندارند.

 

دکتر بهاره آورین؛ عضو پنجمین دوره‌ی شورای شهر تهران

بنا‌بر ماهیت، دانشگاه‌ها بر پژوهش های نظری و تجربی مرور انجام می‌دهند.
بر‌اساس تجربه‌ی چهارساله‌ی خانم دکتر بهاره آروین در شورای اسلامی شهر تهران دانشی که آکادمی تولید می‌کند‌، به منظور کاربرد مستقیم در حیطه‌ی سیاست گذاری و حکمرانی نمی‌باشد و این امر به نهاد‌های واسط نیاز دارد.

در ویدیوی بالا به شرح این موضوع پرداخته‌اند.