چیستی شبه اندیشکده و نمونه‌هایی از آن

شبه اندیشکده‌ها نهادهایی هستند که به جهت اشتراکاتی که با اندیشکده دارند بعضاً به‌ اشتباه اندیشکده نام می‌گیرند. پس زمانی که از شبه اندیشکده صحبت می‌کنیم، منظورمان مواردی است که در ادامه می‌گوییم: اندیشکده‌ها قطعاً مثل معاونت راهبردی در مراکز دولتی نیستند. زیرا معاونت راهبردی مراکز دولتی به طور کامل گوش به فرمان‌اند