اندیشکده، تصمیم‌گیری و قدرت

گفتار دکتر محمدکاظم سجادپور در نشست «اندیشکده، تصمیم‌گیری و قدرت» بنا دارم در این جلسه یک سؤال مطرح کنم و در چهارچوب مشخص به آن پاسخ دهم: چرا و چگونه رابطه بین قدرت، علم و مؤسسات تحقیقاتی قابل‌بررسی است؟ چرایی مطالعه اندیشکده‌ها در مورد چرایی مطالعه این موضوع در وهله اول باید گفت که ما […]